Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2018. december 11.

 

 1. Bevezetés

 

 1. Definíciók

 

 1. Alapelvek az adatkezelés során

 

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

 

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

 1. A munkavállalók adatainak kezelése

 

 1. A CTK.HU Társkereső Kft. Adatkezelő adatai, elérhetősége

 

 1. Az érintettek jogai és érvényesítésük

 

 

1.      Bevezetés

 

A CTK.HU Társkereső Kft. (székhely: 1025 Budapest Törökvész u. 100/b Fsz.1., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-993706; a céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: CTK.HU Társkereső Kft.) és országos irodahálózata (a továbbiakban együttesen: Adatkezelő), mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 Rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR) és az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseire.

 

A CTK.HU Társkereső Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a www.ctk.hu weboldal további használatával elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi szabályzatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket. A jelen Adatvédelmi Szabályzat hatályos változata mindenkor elérhető a CTK.HU Társkereső Kft. www.ctk.hu web oldalán.

 

Az Adatkezelő elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő birtokába került minden személyes adatot a vonatkozó jogszabályoknak és az adat-tulajdonos rendelkezéseinek megfelelően kezeli, megtesz továbbá minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

 

 

2.      Definíciók

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban:érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok ;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

 

 

 1. Alapelvek az adatkezelés során

 

A személyes adatok:

a)      kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b)      gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

c)      az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d)      pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e)      tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

f)      kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

 

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk Felhasználóinktól a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információt. Amennyiben bizonyos adatok körének megőrzése vagy továbbítása jogszabályi kötelezésen alapul, úgy erről a CTK.HU Társkereső Kft. saját web oldalán értesíti Felhasználóit.

 

A szolgáltatás egyes részeit csak regisztrált Felhasználóként lehet igénybe venni.

 

 

 

A kezelt adatok köre:

a)      a Felhasználó által egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztrációs adatlapok kitöltése során megadott személyes adatok:

a1) Prémium tagság esetén: vezetéknév, utónév, titulus, megjelenési név, nem, születési időpont, csillagjegy, keresési cél, kor, magasság, testsúly, lakóhely ország-megye-város szerint, iskolai végzettség, foglalkozás, gyermekekre vonatkozó adat, telefonszám, e-mail cím)

a2) Ingyenes/Classic tagság esetén: megjelenési név, nem, születési időpont, csillagjegy, keresési cél, kor, magasság, testsúly, lakóhely ország-megye-város szerint, iskolai végzettség, foglalkozás, gyermekekre vonatkozó adat, telefonszám, e-mail cím), valamint fénykép, érdeklődésre vonatkozó adatok és szöveges bemutatkozó.

b)      A www.ctk.hu honlap használata során a CTK.HU Társkereső Kft. automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és ehhez kapcsolódó más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a CTK.HU Társkereső Kft. fér hozzá.

c)       A www.ctk.hu honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja. A cookie a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. Ezen látogatók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.

 

Az adatok megadása önkéntes, a Felek megállapodása alapján mind a papír alapú, mind az elektronikus úton (például online a www.ctk.hu web oldalon) történő adatmegadás írásbelinek minősül.

A CTK.hu a Felhasználók által a portál segítségével folytatott levelezéseit csak átmenetileg, az ÁSZF-ben meghatározott módon tárolja, azoknak a tartalmához nem ad senkinek hozzáférést és maga sem fér hozzá, azokat nem kezeli, nem dolgozza fel, kivéve, ha azt a vonatkozó törvényi rendelkezések előírják.

 

 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatás igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, illetve a jelen Szabályzat változása esetén a változásokra vonatkozó információt az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználók részére, ugyanígy elektronikus formában juttatja el az Adatkezelő a Felhasználók részére az általa nyújtott szolgáltatás részeként szervezett rendezvényekről szóló tájékoztatást is. E mellett az érintettek saját maguk is meghatározhatják a részükre küldendő egyes e-mail levelek körét a regisztráció során (pl. hírlevél). A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre más gazdálkodó szervezet szolgáltatására vagy árujára vonatkozó hirdetést vagy reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő nem küld.

 

Ezzel összefüggésben a Felhasználó e-mail címe megadásával kifejezetten elfogadja, hogy az általa a Szolgáltató részére megadott e-mail címnek a Felhasználó által harmadik személy részére történő megadásából, az e-mail cím vagy a levelezési fiók harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételéből eredő esetleges jogosulatlan felhasználással, és az abból eredő minden kárral összefüggésben a felelősség a Felhasználót terheli.

 

Az adatkezelés célja:

a)      a regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap látogatóinak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, illetve a szolgáltatás üzemeltetése, a bemutatkozás és a párkeresés megkönnyítése, a szolgáltatás testre szabása, esetleges visszaélések megelőzése és felderítése

b)       a CTK.HU Társkereső Kft. által naplózott adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál

c)        a cookie által gyűjtött Felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR rendelet 6. és 9. cikke alapján a következő

1)      a hozzájárulás alapján (a regisztrációval, illetve a Prémium tagságra vonatkozó szerződés megkötésével történik a hozzájárulás megadása);

2)      a létrejött szerződés teljesítése;

3)      valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése (adózással vagy a pénzmosás ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségek);

4)      a Felhasználók létfontosságú érdekeinek védelme (pl. esetleges fenyegetés, zaklatás vagy bűncselekmény gyanúja esetén);

5)      az Adatkezelők jogos érdekeinek védelme (kivéve ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé), így különösen peres követelések érvényesítése, benyújtása vagy a követeléssel szembeni védekezés, informatikai rendszereink biztonságának és működőképességének a biztosítása ;

 

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő adatkezelésének maximális időtartama eltérő a hozzájáruláson alapuló és a fentiek szerinti, érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetén. A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve a személyes adatok törlésére irányuló kérelem esetén a törlés időpontjáig kezeli, kivéve törvényen alapuló kötelező adatkezelés esetén az Adatkezelő a vonatkozó törvényben előírt határidő lejártáig kezeli a Felhasználónak a törvényben megjelölt személyes adatait..

 

A regisztráció törlésének folyamata:

 

Prémium tagsággal rendelkezőknek: A törlési szándékot e-mailben vagy személyesen kell jelezni annál az irodavezetőnél, ahol a regisztráció történt, mivel az online Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatait prémium taggá válását követően a vele megkötött külön szerződés részeként megosztja a szerződött franchise partnerével. Az érintett Felhasználó adatainak kezelése és törlése tekintetében a franchise partner iroda önállóan felelős. Az érintett franchise partner iroda esetleges megszűnése esetén az általa kezelt személyes adatok a Felhasználó kiszolgálásának céljából másik franchise partner irodához kerülhetnek a Felhasználó előzetes jóváhagyásával és értesítésével. A tagság megszűnését követően, vagy ennél korábban, ha a Felhasználó megszünteti a megkötött szerződést, a franchise partner irodánál kezelt személyes adatok is törlésre kerülnek a megszűnést vagy törlést követő 12 hónap után.

Prémium tagság lejárattal történő megszűnése esetén a Felhasználónak a CTK.hu portálon létrehozott adatlapja ingyenes online státuszba kerül, az adatlapon szereplő személyes adatokkal együtt. A Felhasználó az adatlapot igény szerint törölheti vagy a későbbiekben is megtarthatja a rendszerben. Ez utóbbi esetben a személyes adatok egy részének a felhasználási joga a franchise partner részére megszűnik, de a CTK.hu portál és a partner irodák továbbra is jogosultak maradnak az eddig megszokott módon és okok  során használni azokat.

A Felhasználó által önkéntesen megadott adatok kezelésére a Felhasználó döntése szerinti intervallumban kerül sor az adatok megadásától azok törléséig.

A CTK.hu portálon létrehozott adatlap a felhasználói jogviszony megszűnését követő 12 hónap elteltével véglegesen törlésre kerül. A CTK.hu jogosult ugyanakkor arra, hogy egyes adatokat a szolgáltatása minőségének javítása céljából, az érintett Felhasználóval össze nem kapcsolatható módon statisztikai módszerekkel feldolgozzon, elemezzen.

 

A jogviszony megszüntethető online regisztrált tagok esetén: a belépést követően a „Profilom” / ”Beállítások” menüpontban a „Fiók törlés” résznél, illetve automatikusan vagy a CTK.hu általi intézkedéssel is megszűnhet az ÁSZF-ben meghatározott esetekben.

 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás időpontjának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és a szolgáltatás minőségbiztosítása érdekében, a naplózás időpontjától számított 1 évig (12 hónapig) tárolja.

A Felhasználó által használt IP-címeket a rendszer a Felhasználó adatlapjának törlését követően 24 hónapig, konkrét személyhez nem köthetően tárolja.

A rendszer által használt (Google, Facebook, CTK és egyéb hirdetésekhez tartozó) cookie-kat a rendszer a Felhasználó adatlapjának törlését követően 24 hónapig, konkrét személyhez nem köthetően tárolja.

 

A regisztráció során önkéntesen megadott adatok módosítására a Felhasználó bármikor jogosult.

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

Nyilvánosságra hozatal:

Azon adatfajták körében történik, amelyeket a Felhasználó a regisztráció során – történjen az személyes vagy online formában – kifejezetten engedélyez. Ennek során a Felhasználó egy több lépcsős rendszerben engedélyezi, hogy mely személyes adatai válhatnak a többi Felhasználó és érdeklődő számára is hozzáférhetővé. Ezzel összefüggésben használatos fogalmak:

a)       megjelenési név: a Felhasználó által a megjelenés érdekében megadott név, mindenki számára korlátlanul megismerhető

b)      belső azonosító: az Adatkezelő által a nyilvántartás céljából belső használatra generált azonosító, mindenki számára korlátlanul megismerhető

c)       adatlap: a személyes adatokat tartalmazó adatcsoport (kor, keresési cél, magasság, testsúly, város, végzettség), mindenki számára korlátlanul megismerhető

d)      az adatlap a Felhasználó választása szerint

·        mindenki számára látható: bárki, aki a www.ctk.hu web oldalra belép, megismerheti az adatlap tartalmát

·        regisztráltak számára látható: csak az Adatkezelőnél regisztrált Felhasználók számára megismerhető az adatlap tartalma online úton vagy irodában történő válogatás alkalmával

·        irodában regisztráltak számára látható: csak az Adatkezelő irodájában regisztrált Felhasználók számára, az Adatkezelő irodájában a www.ctk.hu oldal belépő számára, vagy online úton ismerhető meg az adatlap tartalma

·        irodában válogatók számára látható: csak személyesen, az Adatkezelő irodájában a www.ctk.hu web oldalra belépők számára megismerhető az adatlap tartalma

e)       a fénykép a Felhasználó választása szerint

·        mindenki számára látható: bárki, aki a www.ctk.hu web oldalra belép, megismerheti a fényképet

·        regisztráltak számára látható: csak az Adatkezelőnél regisztrált Felhasználók számára megismerhető a fénykép online úton vagy irodában történő válogatás alkalmával

·        irodában regisztráltak számára látható: csak az Adatkezelő irodájában regisztrált Felhasználók számára, az Adatkezelő irodájában a www.ctk.hu oldal belépő számára, vagy online úton ismerhető meg a fénykép.

·        irodában válogatók számára látható: csak személyesen, az Adatkezelő irodájában a www.ctk.hu web oldalra belépők számára megismerhető a fényképet

·        senki számára se legyen látható csak levélhez csatolva: a fénykép csak levélhez csatolva ismerhető meg

 

Hozzáférés az adatokhoz, adattovábbítás, tájékoztatás az adatfeldolgozókról:

A regisztrált adatokhoz kapcsolatfelvétel, szolgáltatások nyújtása, a szolgáltatások promotálása, ajánlása céljából hozzáférhetnek

·        a CTK.HU Társkereső Kft. rendszergazdája és menedzsmentjének tagjai, az Adatkezelő és egyes alkalmazottai,

·        a franchise partnerekként működő irodák vezetői (https://tarskereso.ctk.hu/tarskereso-iroda/),

·        illetve a Felhasználó által ilyenné nyilvánított adatokhoz a többi felhasználó, illetve a www.ctk.hu portál látogatói.

Személyes adatokat az Adatkezelő - a fentiekben felsoroltakon kívül - harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges törvény alapján kötelező adatszolgáltatásra, illetve adattovábbításokra.

 

A Felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag az alábbi 5. pontban körülírt számítástechnikai rendszeren belül, illetve papír alapú regisztráció esetén papír alapon kezelik, az adatok nem kerülnek ezen zárt rendszeren kívülre továbbításra.

 

Az Adatkezelő tevékenysége során a vonatkozó jogszabályban megfogalmazott kritériumoknak történő maradéktalan megfelelés mellett adatfeldolgozókat vehet igénybe. Ilyen igénybevétel esetén az adatfeldolgozók mindenkori listáját a jelen Szabályzat tartalmazza.

 

 

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

Az adatok tárolása, kezelése a CTK.HU Társkereső Kft. server-adatszobájában (cím: Szervernet Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. 5033.) felállított számítástechnikai rendszerrel, papír alapú adatkezelés esetén a Felhasználó által kitöltött papír alapon történik.

 

A személyes adatok kezelése és a szolgáltatások nyújtása alkalmazott informatikai eszközök lehetővé teszik, hogy a kezelt adat:

 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető,

b) hitelessége és hitelesítése biztosított,

c) változatlansága igazolható,

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett

legyen.

 

 

 

Az Adatkezelő és alkalmazottai az adatkezelés során megőrzik az adat titkosságát, sértetlenségét, az adatok pontosságát és teljességét. Az Adatkezelő által alkalmazott műszaki, szervezési és szervezeti intézkedések megfelelő védelmi szintet nyújtanak az adatkezelés biztonsága és az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatok elkerülése érdekében.

 

Mechanikus adattárolás. Az adatokat csak zárral védett és lezárt szekrényben szabad tárolni. A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá.

 

Elektronikus adattárolás. A személyes adatok elektronikus feldolgozása során biztosítani kell

a)       a jogosulatlan adatbevitel és a rendszerben tárolt adatokhoz illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozását,

b)      annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával kinek továbbították vagy továbbíthatják,

c)       annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerbe,

d)      a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát,

e)       azt, hogy az esetleges automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

 

 1. A munkavállalók adatainak kezelése

 

A munkaviszony fennállása alatt szükséges lehet, hogy az Adatkezelő saját munkavállalóinak a munkaviszony keretében tudomására jutott személyes adatait (így elsősorban: név, születési név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, munkaköre, munkabére, társadalom biztosítási azonosító jele, adóazonosító jele, bankszámlaszáma, életkora, családi állapota, gyermekei száma, egészségi állapota, iskolai végzettsége, képzettsége, szakmai előmenetele, korábbi munkavégzési helyei és munkáltatói, megelőző bérezése) az alábbi célokból kezelje, illetve továbbítsa: belső jelentések elkészítése, illetve külső – jogszabályok által előírt – jelentések elkészítése az illetékes hatóságok részére, havi béradat jelentések elkészítése, jelenléttel kapcsolatos adatok feldolgozása, munkakörelemzések, illetve a bérszámfejtés elkészítése, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítése, valamint hasonló jogszerű célok.

 

Az Adatkezelő a fenti célok illetve a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkavállaló személyes adatait a jelen Szabályzat 4. pontja szerinti adatfeldolgozó számára átadhatja. Az adatfeldolgozó számára történő adatátadásról az Adatkezelő a munkavállalót a jogszabályokban foglaltaknak megfelelőn tájékoztatja.

 

 

7.      A CTK.HU Társkereső Kft. Adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Név:                            CTK.HU Társkereső Kft.

Székhely:                      1025 Budapest Törökvész u. 100/b Fsz.1..

Cégjegyzékszám:           Cg. 01-09-993706

A céget nyilvántartó bíróság:      Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                    24168247-2-43

Telefon:

E-mail:                          av.ugyfelszolgalat@ctk.hu

 

 

8.      Az érintettek jogai és érvényesítésük

 

Az érintett

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását az Adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás – és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség – időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet.

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A törlési kötelezettség - jogellenes adatkezelés kivételével - nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti

 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sért. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – e törvény szerint bírósághoz fordulhat.

 

Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – e törvény szerint – bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

 

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 (három) napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő nem fordul bírósághoz.

 

Az Adatkezelő az érintett adatot nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fent meghatározott esetekben az adatátvevő az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

Az érintett továbbá bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál:

 

Székhely:          1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:         1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:           (+ 36 1) 391 1400

Telefax:            (+ 36 1) 391 1410

E-mail:              ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

A jelen Szabályzatot az Adatkezelő ügyvezetése 2018. december 11. napján elfogadta és kihirdette.

 

 

Budapest, 2018. december 11.

A ctk.hu weboldalunk Sütiket és egyéb látogatáskövetési technológiákat használ, hogy javítsuk a böngészési élményt, valamint személyre szabott tartalmat és célzott hirdetéseket jeleníthessünk meg, és megérthessük honnan érkeznek és mit szeretnének látogatóink. További információk
További lehetőségek
Mindet elfogadom