Belépés tagoknak › társkereső / Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A CTK.HU Társkereső Kft. társkereső szolgáltatás (Szolgáltatás), amely a tagok részére az interneten keresztül érhető el. A Szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a tagok más, regisztrált tagok adatlapjához hozzáférjenek. A Szolgáltatást a CTK.HU Társkereső Kft. (1025 Budapest Törökvész u. 100/b Fsz.1.) (a továbbiakban: Szolgáltató) biztosítja. A Szolgáltatás egy része ingyenesen érhető el, míg meghatározott szolgáltatások kizárólag előfizetéssel rendelkező tagok számára érhetőek el.

Mielőtt a regisztrációval taggá válna (a továbbiakban: Tag), kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződési feltételeket (a továbbiakban: Szerződési Feltételek), mivel azok a Szolgáltatás igénybevétele céljából létrejövő megállapodást jelentik. ahogy az a regisztrációs felületen is szerepel: „A regisztrációval elfogadod az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.” A regisztráció kötelezi Önt a Szerződési Feltételekben foglaltak betartására, ezért amennyiben nem ért egyet azokkal, kérjük, ne regisztráljon Tagként. Regisztrációra haladéktalanul visszaigazolást küldünk az Ön által megadott e-mail címre, mely a Szolgáltató és Ön, mint tag közötti megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrejöttét jelenti.

Az alábbiakban olvasható a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a Szolgáltató és a Tag (a továbbiakban együttesen: Felek) között létrejövő megállapodás:

 1. Meghatározások

A jelen Szerződési Feltételekben az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak – kivéve, ha a szövegkörnyezetből más nem következik vagy a Felek másként nem rendelkeznek:

„Megállapodás”: A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a tagságot igénybe venni kívánó személy között létrejövő megállapodás.

„Tag”: bármely, 18. életévét betöltött nagykorú, természetes személy, akivel a Szolgáltatás igénybevétele tárgyában az oldalra történő beregisztrálást és belépést követően megállapodás jön létre, annak fennállása alatt. Típusai: ingyenes tagság, classic tagság, prémium tagság.

„Adatlap”: az a lap, amely a weboldalon a Tagra vonatkozó adatokat, fényképeket és/vagy információkat tartalmazza.

„Szolgáltatás”: a szolgáltatás, előfizetés esetén (beleértve a prémium szolgáltatást) is, melyet biztosítunk, beleértve – nem kizárólagosan – a weboldal böngészését, a weboldalon keresztül történő kapcsolatteremtést más Tagokkal, és/vagy azt, hogy más Tagok kapcsolatba lépjenek Önnel, valamint azt, hogy információt tegyen közzé a weboldalon.

„Felhasználó”: bármely személy, aki a weboldalt böngészi.

„Weboldal”: tarskereso.ctk.hu weboldal a ctk.hu URL-en, illetve minden bármely olyan ctk.hu domainhez köthető URL, melyen keresztül biztosítja a Szolgáltató a Szolgáltatás folyamatosságát.

 1. Alapvető rendelkezések

2.1 A Szolgáltató jogosult a jelen Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A fennálló előfizetések esetében a módosítások csak az előfizetések következő megújításával lépnek hatályba. A módosítás hatályba lépését követően a Tag – az előfizetése megújításával – mint ráutaló magatartással elfogadja a módosítás eredményképpen hatályos Szerződési Feltételeket. A változásokkal frissített Szerződési Feltételek mindenkor elérhető a Szolgáltató web oldalán és a módosítással egyidejűleg a Szolgáltató e-mailben vagy a weboldalon közzétett felhívással értesíti a Tagokat a módosításról. A fentiektől eltérően, amennyiben a módosítás valamely új szolgáltatás bevezetését jelenti, a Tag az azzal kapcsolatos Szerződési Feltételeket az érintett szolgáltatás igénybevételével fogadja el.

2.2 Amennyiben a módosított Szerződési Feltételeket a Tag nem kívánja elfogadni, úgy ez esetben az előfizetése automatikus meghosszabbítását a jelen Szerződési Feltételek szerint lemondhatja, vagy azt nem hosszabbítja meg.

2.3 A Szolgáltató jogosult a Weboldalon közölt minden információt, adatot, fényképet stb. felügyelni, és jogosult azt a jelen Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályban meghatározott ok fennállása esetén a weboldalról eltávolítani.

2.4 A Szolgáltatás és a Weboldal kizárólag természetes személy Tagok magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések nem válhatnak Tagokká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel. Ugyanígy, a Tagok sem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá. A Szolgáltatás vagy a Weboldal a Megállapodásban foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a Tagok felhasználónevének és/vagy e-mail címének gyűjtését elektronikus vagy más formában, kéretlen e-mail üzenetek küldése és jogosulatlan framing céljából, vagy linkek kapcsolását a Weboldalhoz – az eset kivizsgálását, a Megállapodás pénz-visszatérítés nélküli azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.

2.5 A jelen Megállapodásban foglaltak alapján a Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Valótlan, hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a megfelelő jogi lépések megtételét vonja maga után.

2.6 A Tag az adatai teljes körű módosítását a „Profilom” menüpontban teheti meg.

2.7 A Tag/Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az alábbi e-mail címen teheti fel: aszf.ugyfelszolgalat@ctk.hu. A Szolgáltató a leveleket 24 órán belül megválaszolja.

 1. Szolgáltatási díj és díjfizetés

3.1 A Szolgáltatás nem ingyenes része előfizetési díj fizetése ellenében vehető igénybe. Az előfizetési díj megfizetésével a Szolgáltatás nem ingyenes részére vonatkozóan, a Tag választotta időtartamra határozott idejű szerződés jön létre. A Szolgáltatás mindenkori előfizetési díjai a Weboldal „Előfizetés” menüpont alatt kerülnek részletesen rögzítésre, az említett oldalon található információk jelen Szerződési Feltételek részét képezik. Az itt rögzített díjak az Áfát tartalmazzák. A Tag 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a csomag vásárlásától. Az elállási határidő a csomag vásárlásának napjától számított 14. nap elteltével jár le. A Tag az előfizetés megvásárlásával elfogadja, hogy az határozott időtartamú és egyoldalúan nem szüntethető meg a Tag által. A Tag ettől függetlenül bármikor dönthet úgy, hogy a megvásárolt Szolgáltatást a továbbiakban nem kívánja igénybe venni (rendes felmondás ld. 5.2 pont), azonban ez nem érinti azt, hogy a szolgáltató határozott idejű szolgáltatás nyújtására vállalt kötelezettséget, az ellenérték megfizetésére is ennek megfelelően került sor, így az adott határozott időszak tekintetében meghatározott előfizetési díj a Szolgáltatót a szolgáltatás tényleges igénybevételére tekintet nélkül megilleti.

3.1.1 A Tag tudomásul veszi, hogy a CTK.HU Társkereső Kft. (1025 Budapest, Törökvész u. 100/b Fsz.1.) adatkezelő által a https://tarskereso.ctk.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt, az alábbiakban meghatározott személyes adatai bankkártyás vásárlás esetén továbbításra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.
Az adatkezelő által továbbított adatok köre: a regisztráció során megadott e-mail-cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

3.2 A Szolgáltató jogosult az előfizetési díjakat egyoldalúan módosítani évente a KSH által közzétett inflációs rátával megegyező arányban, vagy új szolgáltatások bevezetésekor, mely módosításokat ugyanezen webhelyen köteles közzétenni és a módosításra a tagok figyelmét felhívni. Amennyiben a módosított Szerződési Feltételeket a Tag nem kívánja elfogadni, úgy ez esetben a jelen Megállapodást a rendes felmondás szabályai szerint felmondhatja.

3.3 A Tag köteles megfizetni minden olyan díjat, amely megfizetése a Megállapodás alapján őt terheli a Weboldalon található fizetési módozatok közül általa választott valamelyik módon. A Tag ezzel összefüggésben a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy az, az előfizetés alkalmával alkalmazott fizetési módozattal megegyezően, az aktuális időszak előfizetési díjának megfizetése érdekében, a Tag által választott fizetési módozattól függően az előfizetési díjat azon bankkártya terhére beszedje, amelyet a Tag az eredeti jogügyletnél használt.

3.4 Online csomag vásárlása esetén a Tag választhatja az előfizetési díj bankszámlára utalással történő megfizetését. A tagság ez esetben értelemszerűen nem újul meg automatikusan.

3.5 Nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható okra vezethetőek vissza, továbbá a Tag általi szerződésszegés esetén sem.

3.6 Kreditvásárlás, valamint a kreditek felhasználhatóságának szabályai:

A Tag úgynevezett „krediteket” vásárolhat, amelyek különböző kényelmi szolgáltatások igénybevételére jogosítják az adott tagság fennállása alatt. A vásárlás során a Tag nem közvetlenül kényelmi szolgáltatást, hanem annak igénybevételére jogosító kreditet vásárol. A Tag által megfizetett ellenérték ennek megfelelően nem a kényelmi szolgáltatás tekintetében adott előleg, hanem a Szolgáltató a vásárlás során a kreditek végleges jóváírásával teljesít.

A krediteket – hasonlóan a vásárlási utalványokhoz – kizárólag a kényelmi szolgáltatások igénybevételére lehet felhasználni, kizárólag az adott tagsági viszony fennállása alatt. A kreditek nem átruházhatók és a tagsági viszony megszűnésekor a még fel nem használt krediteket a későbbiekben nem lehet felhasználni, új regisztráció esetén sem. A kreditek mindenkori díjai a Tagok számára a Weboldal „Profilom” menüpont alatt a "Kreditvásárlás" gombra kattintva kerülnek részletesen rögzítésre, és jelen Szerződési Feltételek részét képezik. Az itt rögzített díjak az Áfát tartalmazzák. A vásárolt krediteket a Tag a tagság időszaka alatt a vásárlástól számított 12 hónapon belül bármikor felhasználhatja.

Bankkártyás vásárlás esetén a kreditegyenleg minden alkalommal újra feltöltésre kerül, amikor az egyenleg 20 kredit alá csökken. A feltöltés mértéke a legutóbbi vásárláséval egyezik meg. Az automatikus kreditfeltöltés kikapcsolása bármikor megtehető a "Profilom" menüben a "Beállítások"-nál, az "Előfizetés és Kreditkezelés" résznél. Az automatikus kreditfeltöltés technikai vagy egyéb jellegű sikertelensége esetén a rendszer az automatikus kreditfeltöltést egy héten (7 napon) keresztül naponta újból megkísérli.

A vásárolt kreditekért kapható szolgáltatások típusáról, áráról és időtartamáról a Kreditkezelés menüben lehet tájékozódni.
A vásárolt kreditekért kapható szolgáltatások automatikusan megújuló szolgáltatások, amelyeknek ki- és bekapcsolása a megrendelést követően bármikor megtehető a "Profilom" menüben a "Beállítások"-nál, az "Előfizetés és Kreditkezelés" résznél.

Tekintettel arra, hogy a Tag vásárlásakor a Szolgáltató a kreditek jóváírásával teljesített, a megvásárolt kreditek árának visszatérítésére nincs lehetőség, még a tagság megszűnése esetén sem.

 1. Az előfizetés automatikus megújítása

4.1 Automatikus megújítás bankkártyás előfizetéssel

Az előfizetések legrövidebb igénybe vehető időtartama 1 hét (7 nap). Felmondás hiányában (lásd az alábbi 5. pont) a Tag előfizetése automatikusan megújul az aktuális előfizetési időszak lejárata előtti 24 órás intervallumban. Az 1 hetes előfizetés 7 (hét) nap, a 2 hetes előfizetés 14 (tizennégy) nap, a 3 hetes előfizetés 21 (huszonkegy) nap, az 1 (egy) hónapos előfizetés 30 (harminc) nap, a 3 (három) hónapos előfizetés 90 (kilencven) nap, a 6 (hat) hónapos előfizetés 180 (egyszáznyolcvan) nap, a 12 (tizenkettő) hónapos előfizetés 360 (háromszázhatvan) nap felhasználói jogot biztosít a Tag számára.

Az automatikusan megújított előfizetések díja a Megállapodás hatálya alatt megegyezik az eredeti előfizetés díjával (akár nőtt, akár csökkent az „Előfizetés” menüpont alatt rögzített díj).

Bankkártyával történő fizetés esetén az előfizetési díj a fenti 3.3 pontban található felhatalmazás alapján mindenkor azon bankkártya terhére kerül beszedésre, amelyet az eredeti jogügyletnél használt a Tag.

Az automatikus megújítás a következő, megfelelő határozott időtartamra hozza létre a szerződést a Tag és Szolgáltató között. Az automatikus megújítás leállítását a Tagnak az aktuális előfizetési időszak lejárata előtt legalább 24 órával kell kérnie a Szolgáltatótól. Amennyiben ezt a tag az előfizetés lejártát megelőző legalább 24 órával korábban nem kéri, úgy ez esetben az előfizetés annak lejárati idejétől számítva az eredeti előfizetéssel megegyező időszakra és azonos áron meghosszabbodik. A rendszer technikailag az előfizetés meghosszabbítását az előfizetés lejárta előtti 24 órás időintervallumban automatikusan generálja. Az automatikus megújítás leállításának elmaradása esetén a Tagok a Szolgáltatóval szemben igényt nem támaszthatnak.

Az automatikus megújítás technikai vagy egyéb jellegű sikertelensége esetén a rendszer az automatikus megújítást egy héten (7 napon) keresztül naponta újból megkísérli.

4.2 Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Tag által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával a Tag hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (https://tarskereso.ctk.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a Tag tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

Figyelem: a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

 1. A Tagság megszűnése, felfüggesztése

5.1 Ingyenes tagság megszüntethető a Tag részéről:

 • rendes felmondással a „Profilom” / ”Beállítások” menüpontban a „Fiók törlés” résznél
 • rendkívüli felmondással a Szolgáltató súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén.

5.2 Classic tagság megszüntethető a Tag részéről

 • rendes felmondással a „Profilom”/„Beállítások”/„Előfizetés és Kreditkezelés” résznél az automatikus megújulás előtt legalább 24 órával
 • rendkívüli felmondással a Szolgáltató súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén.

5.3 Bármely Tagság megszüntethető a Szolgáltató részéről rendkívüli felmondással a Tag súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül például – de nem kizárólagosan – az alábbi 6. pontban foglaltak be nem tartása, vagy – Prémium tagság esetén – az esedékes díj meg nem fizetése. Ez utóbbi esetben, amennyiben az esedékes, elmaradt összeget a mulasztással érintett időszakon, de legfeljebb az esedékességtől számított 30 (harminc) napon belül a Tag kiegyenlíti, Tagsága az érintett előfizetési periódusból hátralévő időszakra helyreáll.

5.4 Felfüggesztés: az előfizetéssel rendelkező Tag bármikor dönthet tagsága felfüggesztéséről a Weboldalon ennek jelzésével. Ez esetben az aktuális előfizetésből igénybe nem vett napok az aktuális előfizetés első napjától számított 24 hónapon belüli újraaktiválás esetén felélednek és igénybe vehetőek. Az aktuális előfizetés első napjától számított 24 hónap elteltével az adatlap automatikusan ingyenes státuszba kerül, és az igénybe nem vett napok elvesznek. A felfüggesztés időszakára a csomag automatikus megújulása kikapcsol, újraaktiválás esetén pedig a felfüggesztés előtti állapotba kerül vissza.

5.5 Classic tagság Tag által történő rendes felmondása (és/vagy az adatlap rendszerből való törlése) vagy a Tag szerződésszegése miatti Szolgáltató részéről történő rendkívüli felmondás esetén – tekintettel arra, hogy a Tag és a Szolgáltató között határozott időtartamú szerződés jött létre – nincs mód az előfizetési díj részben vagy egészben történő visszatérítésére. A Szolgáltató súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén alkalmazott rendkívüli felmondás alapján a Tag elszámolási igénnyel élhet a fel nem használt időszak tekintetében.

5.6 Ingyenes tagság megszűnése inaktivitás miatt: amennyiben az Ingyenes tagsággal rendelkező Tag 3 hónapig nem lép be a Weboldalra, a profilja mások számára nem lesz látható (inaktív státusz). Amennyiben az Ingyenes tagsággal rendelkező Tag 11 hónapig nem lép be a Weboldalra, a Szolgáltató küld a részére egy e-mail-értesítőt, benne egy linkkel, amelyre kattintva a profilja aktívvá válik. Ha a Tag az értesítés kiküldését követően továbbra sem lép be a Weboldalra, illetve nem kattint rá az értesítőben szereplő linkre, a profilja 1 hónap elteltével törlésre kerül.

 1. A Tag kötelezettségei

6.1 A Tag:

 • véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni
 • nem teheti közzé személyes adatait, úgymint teljes nevét, telefonszámát, lakcímét és/vagy e-mail címét vagy URL-jét az Adatlapon, sem egyéb olyan információt, mely által közvetlenül elérhetővé válik, illetve nem jeleníthet meg hasonló információk megadására irányuló kérelmet
 • nem tehet közzé előfizetésre, illetve ingyenes státuszra vonatkozó információt, valamint nem jeleníthet meg olyan jellegű megjegyzést, amely előfizetésre, illetve annak hiányára utal
 • elsődleges képként csakis saját, jelenkori arcot kivehetően ábrázoló egyszemélyes fotót jelölhet meg, az ettől eltérő, elsődlegesnek megjelölt fotót a Szolgáltató külön előzetes felszólítás nélkül áthelyezheti nem elsődleges fotónak, illetve törölheti az adatlapról
 • nem továbbíthat és/vagy tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti (beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat, így különös tekintettel mások névhez, képmáshoz fűződő jogainak, valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a tiszteletben tartására)
 • sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására, beleértve többek között személyes e-mail címek, URL-ek és/vagy más személyes telefonszámok közzétételét is az Adatlapon, valamint különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást
 • sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével
 • nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval
 • nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz
 • nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot, melyhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, kivéve, ha előzetesen megszerezte a jogosult írásbeli hozzájárulását
 • nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Weboldalon található információkat, adatokat
 • nem küldhet tömeges körleveleket, spam-eket vagy hulladék e-mailt más Tagoknak. Tömeges körlevélnek minősül a tíz perces időintervallumon belül ötven vagy annál több személynek elküldött hasonló, esetlegesen megtévesztő tartalommal ellátott levél
 • semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára
 • nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy küldhet más Tagnak és/vagy az adminisztrátoroknak olyan levelet, információt, képet és/vagy más anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, megbotránkoztató, zaklató, fenyegető, becsületsértő és/vagy trágár tartalmú vagy más módon jogszabályba ütközik. A jelen dokumentum elfogadásával büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Weboldalon a Btk 195/A §-a szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el
 • nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy küldhet más Tagnak és/vagy az adminisztrátoroknak olyan levelet, információt, képet és/vagy más anyagot, amely alkalmas arra, hogy más Tagok politikai és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik
 • nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek
 • nem kísérelheti meg más Tagok e-mailjeit elfogni
 • nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába.

6.2 Amennyiben a Tag megsérti a fenti szabályok bármelyikét, úgy a Szolgáltató jogosult saját döntése alapján a Tag Adatlapjának akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolására, és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének zárolására, a Szolgáltatásból való kizárására akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, a Megállapodás rendkívüli, azonnali hatályú felmondására, a kérdéses üzenetek, illetve tartalom automatikus törlésére kártérítés vagy bármely díjvisszafizetés nélkül, az esetleges büntető- és/vagy polgári jogi következmények érvényesítése mellett.

6.3 A Tag kijelenti és szavatolja, hogy a regisztráció időpontjában betöltötte 18. életévét és teljes cselekvőképességgel rendelkezik.

6.4 A Tag saját magáról bármely adatot, információt, fényképet a Weboldalon közzétesz és/vagy másnak kiad, azt kizárólag saját felelősségére teszi.

 1. Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok

A Szolgáltatásra és a Weboldalra vonatkozó és azon található valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.

 1. Adatkezelés

A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során birtokába jutott személyes adatot kizárólag a Szolgáltatás teljesítése érdekében és annak során használja fel, és a személyes adatok kezelése megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. Az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó részletes rendelkezések az Adatvédelmi Szabályzatban találhatók.

A Tag által megadott telefonszámot a Szolgáltató titkosan kezeli, az adatlapon nem lesz hozzáférhető a többi Tag számára. A telefonszámot csak a Szolgáltató irodahálózatának vezetői adhatják ki kölcsönös megfelelőség esetén az érdeklődő prémium Tagok részére, a telefonszám kiadhatósági szabályainak megfelelően. A telefonszám kiadhatóságáról a Tag a „Profilom”/„Beállítások”/„Telefonszám” menüben tud rendelkezni.

 1. Felelősség, felelősség korlátozása, szavatosság

9.1 A Szolgáltató szavatol a megállapodás hatálya alatt a Szolgáltatás szerződésszerű hozzáférhetőségéért az alábbiakat kivéve: a Szolgáltatót nem terheli felelősség a Szolgáltatás hozzáférhetőségében és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.

9.2 A Tag kifejezetten szavatolja, hogy az általa közzétett minden adat és információ hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető, valamint vállalja, hogy azokat rendszeresen aktualizálja, így azok hitelesek, igazak, teljesek és nem félrevezetők maradnak más Tagok részére akkor is, ha helyzete számottevően megváltozik. Kifejezetten felelősséget vállal a Szolgáltatáson keresztül közzétett és más tagok részére továbbított Adatlapja tartalmáért.

Tudomással bír arról, hogy a szándékosan, súlyos gondatlanságból eredően megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Megállapodás azonnali hatályú felmondásához vezethetnek. Ezzel összefüggésben a Szolgáltató jogosult az Adatlap időről időre történő ellenőrzésére, módosítására és/vagy törlésére, ha az a jelen Megállapodás rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul.

9.3 A Szolgáltató nem szavatol a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető semminemű adat vagy információ valóságáért, helytállóságáért. A Szolgáltató nem vállal továbbá szavatosságot a társkeresés Tag számára való sikerességéért.

9.4 A Szolgáltató törekszik a Szolgáltatás nyújtása során birtokába került személyes adatoknak a számítógépes hálózaton keresztül történő támadása, módosítása, illetéktelenek részéről történő hozzáférése ellen szükséges lépéseket megtenni, azonban nem terheli felelősség más Felhasználók és/vagy jogosulatlan személyek (ide értve a hacker támadást is) által történő jogellenes hozzáférésért.

9.5 A jelen Megállapodással összefüggésben okozott kár tekintetében a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései irányadóak azzal, hogy a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a Tag által a Szolgáltatásért a jelen Megállapodás hatálya alatt fizetett teljes előfizetési díj ötszörös mértékét. A jelen korlátozás a jelen Megállapodásban rögzített díjak mértékére is figyelemmel került megállapításra azzal, hogy a felelősség jelen Megállapodásban rögzített kizárása vagy korlátozása nem vonatkozik azon esetekre, amikor a felelősség korlátozása vagy kizárása jogszabályi rendelkezés alapján nem lehetséges.

 1. Vegyes rendelkezések

10.1 A Tag nem jogosult harmadik személyre engedményezni vagy átadni a jelen Megállapodásból eredő jogait vagy kötelezettségeit az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Felek megállapodnak továbbá, hogy az Üzemeltető jogosult a jelen Megállapodásból eredő jogainak vagy kötelezettségeinek harmadik személyre történő engedményezésére vagy átadására.

10.2 Amennyiben a Tag észleli, hogy a Weboldalon közzétett valamely tartalom sérti személyhez vagy szellemi alkotáshoz fűződő jogait, a Szolgáltatóhoz igazolt módon eljuttatott írásbeli nyilatkozatával tudja az általa vélt jogsértést a Szolgáltató tudomására hozni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét, továbbá a kért intézkedés leírását.

10.3 A Tag a Szerződési Feltételek esetleges szokásos szerződési gyakorlattól eltérő rendelkezéseit – a Szolgáltató figyelemfelhívó tájékoztatását követően – külön fogadja el.

10.4 A jelen Szerződési Feltételek – a bennük hivatkozott Weboldal elérhetőségekkel együtt – tartalmazzák a jelen tárgyban a Felek között létrejött teljes megállapodást, és hatályon kívül helyez minden egyéb, a Felek között ugyanezen tárgyban létrejött megállapodást. A jelen Szerződési Feltételek kizárólag a Felek közös akaratával, írásban módosíthatóak, kivéve, ha a Felek kifejezetten másként rendelkeztek a jelen Szerződési Feltételekben.

10.5 A jelen Megállapodás alkalmazására és értelmezésére a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok irányadóak.

10.6 A Felek a jelen megállapodásból eredő vagy azzal összefüggő esetleges vitákat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a pertárgy értékétől függően hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság kizárólagos illetékességét.

10.7 Amennyiben a jelen Megállapodás valamely pontja utóbb részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy ez nem érinti a Megállapodás fennmaradó részét – kivéve, ha az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés nélkül a Felek a Megállapodást nem kötötték volna meg – és a Felek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést annak céljához legközelebb álló új rendelkezéssel pótolják.

10.8 A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 (harminc) napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

1.) Az illetékes Fővárosi, illetve Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (a vonatkozó illetékességi szabályokat lásd: 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) – (6) bekezdések);

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

„21. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén

 1. a) az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye (a továbbiakban együtt: lakcím), illetve székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) van,
 2. b) az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik,
 3. c) az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy
 4. d) a jogellenes magatartást elkövették.”

2.) Az illetékes Budapesti, illetve Megyei Békéltető Testület (a vonatkozó illetékességi szabályokat lásd: 1997. évi CLV. törvény 20. § (1) – (5) bekezdések);

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

„20. § (1) Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

(2) A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

(3) Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az (1) bekezdés szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület, a (2) bekezdés szerint illetékes testület helyett pedig a szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön található.”

3.) Az illetékes bíróság.


 1. Szolgáltató elérhetőségei:

CTK.HU Társkereső Kft.

Telefon: 0620-4444-153

E-mail: aszf.ugyfelszolgalat@ctk.hu

Postai kézbesítési cím: 1025 Budapest, Törökvész u. 100/b Fsz.1.


Budapest, 2017. november 20.


CTK.HU Társkereső Kft.

Szolgáltató

Székhely: 1025 Budapest, Törökvész u. 100/b Fsz.1.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-993706

Adószám: 24168247-2-41

A ctk.hu weboldalunk Sütiket és egyéb látogatáskövetési technológiákat használ, hogy javítsuk a böngészési élményt, valamint személyre szabott tartalmat és célzott hirdetéseket jeleníthessünk meg, és megérthessük honnan érkeznek és mit szeretnének látogatóink. További információk
További lehetőségek
Mindet elfogadom